Ελληνικά English

 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
αναπαλαιώσεις - ενισχύσεις - επισκευές

Οι επισκευές κτιρίων αφορούν στην αποκατάσταση ενός στοιχείου του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση

εάν έχει υποστεί βλάβες από διάφορες αιτίες (σεισμός κλπ).

Αναφέρονται κυρίως στο σκελετό του κτιρίου (μπετόν) και στους τοίχους.

Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα και με ρητινενέσεις.

 

Οι ενισχύσεις κτιρίων αφορούν την άυξηση της αντοχής του κτιρίου.

Η ανάγκη για την ενίσχυση προκύπτει είτε λόγω αλλαγής χρήσης του δομήματος είτε λόγω βλάβης του σκελετού από σεισμό. Με την ενίσχυση αυξάνεται η αντοχή του κτιρίου και η αντισεισμικότητα του. Μια άλλη περίπτωση ενισχύσεως είναι όταν θέλουμε το δόμημα να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Εάν ένα στοιχείο έχει υποστεί κάποια βλάβη πρώτα γίνεται η επισκευή του και μετά η ενίσχυσή του. 

Οι ενισχύσεις αφορούν κυρίως το σκελετό του κτιρίου (μπετόν).

Οι μέθοδοι ενίσχυσης των κτιρίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) τις παραδοσιακές και β) τις σύγχρονες.

 

Στις παραδοσιακές μεθόδους υπάγονται οι ενισχύσεις με

 • μανδύες εγχύτου σκυροδέματος
 • μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος
 • μεταλλικές ενισχύσεις (μεταλλικοί κλωβοί για τα υποστυλώματα, μεταλλικές λάμες κ.α.)

Στις σύγχρονες μεθόδους υπάγονται οι ενισχύσεις με τα ινοπλισμένα πολυμερή (FRP) που είναι τα ανθρακουφάσματα και τα υαλουφάσματα.

Η μέθοδος είναι σχετικά νέα στην εφαρμογή των δομικών έργων. Εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στην Ελλάδα κυρίως μετά το σεισμό της Αθήνας το 1999.

Είναι μια μέθοδος που δεν προκαλεί κατά την εφαρμογή της μεγάλη όχληση στο περιβάλλον του κτιρίου.

Τα σύνθετα υλικά ινοπλισμένων πολυμερών χρησιμοποιούνται  τόσο σε γραμμικά (δοκοί, υποστυλώματα) όσο και σε επιφανειακά (πλάκες) στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την ενίσχυση της καμπτικής και διατμητικής αντοχής τους καθώς επίσης για την αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος και της πλαστιμότητας τους σε γραμμικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Πλάκες: αύξηση της καμπτικής αντοχής

Δοκοί: αύξηση της καμπτικής και διατμητικής αντοχής

Υποστυλώματα:

 • αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος
 • αύξηση της πλαστιμότητας του στοιχείου
 • αύξηση της διατμητικής αντοχής
 • αποκατάσταση ανεπαρκών αναμονών
 • αποτροπή λυγισμού ράβδων οπλισμού
 • η αύξηση της καμπτικής αντοχής των υποστυλωμάτων δεν είναι πάντοτε πρακτικά εφικτή και είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας.Ένα σημαντικό στοιχείο κόστους για την εφαρμογή των FRP είναι η προετοιμασία της επιφάνειας του σκυροδέματος επί της οποίας θα επικολληθεί το FRP. Το κόστος αυτό είναι σχεδόν ίσο με το κόστος τοποθέτησης του FRP. Επίσης για την εφαρμογή των FRP στα υποστυλώματα συνιστάται η στρογγύλευση των ακμών του υποστυλώματος (για την αύξηση της ενεργούς περιοχής του υποστυλώματος) εργασία η οποία είναι κοστοβόρος και πολλές φορές μη εφικτή.

 

Αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων (πετρόκτιστα) .

Ενίσχυση των φερόντων λιθοδομών του κτιρίου με την τεχνική των τσιμεντενέσεων και του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Ενίσχυση των θεμελίων, των λιθοδομών με την τεχνική των υποθεμελιώσεων.

 

Το γραφείο μας έχει εκτελέσει και εφαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους σε πολλά έργα.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε το σημαντικό στατικό έργο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ" του κτιρίου του ΤΕΙ Αθήνας στο Μοσχάτο (Πειραιώς 52).

Οι εργασίες ενίσχυσης ήταν:

 • αδιατάρακτη κοπή δομικών στοιχέιων οπλισμένου σκυροδέματος (15.000mcm)
 • κατεδάφιση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
 • μεταλλικές ενισχύσεις δοκών και υποστυλωμάτων (beton plaque, μεταλλικός κλωβός) (10.000χλγ χάλυβας)
 • ενίσχυση της καμπτοδιατμητικήςαντοχής δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή ανθρακουφάσματα (FRP)
 • ενίσχυση της αντοχής και της ακαμψίας όλων των περιμετρικών υποστυλωμάτων με μανδύες έγχυτου σκυροδέματος
 • ενίσχυση της καμπτοδιατμητικής αντοχής των περιμετρικών δοκών με ολόπλευρους μανδύες έγχυτου σκυροδέματος

Ανάδοχος του Έργου: Νικόλαος Αντ. Κάλλιος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΕΔΕ

Εργοταξιάρχης του έργου: Αντώνιος Νικ. Κάλλιος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός - ΕΔΕ

 

SSL Certificates